BEVÁSÁRLÓKOSÁR: Jelenleg üres

S.O.S Night Ital házhozszállítás minden este 18:00-tól hajnali 04:00-ig, azonnali házhozszállítás


S.O.S Night: sosnight.hu, alkoholos ital rendelés és azonnali házhozszállítás minden este 18:00-tól hajnali 04:00-ig. Rendelés telefonon vagy itt a webshopon keresztül.
Így is rendelhetsz: pia, ital rendelés telefonon 0670/575-96-92

SupportChat

Putinka Classic (0,5l)
Putinka Classic (0,5l)
Ára: 2990 Ft
Putinka Classic (0,5l) ajánlása ismerősnekelküldöm egy ismerősömnek
Unicum Szilva (0,5)
Unicum Szilva (0,5)
Ára: 3750 Ft
Unicum Szilva (0,5) ajánlása ismerősnekelküldöm egy ismerősömnek

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

A jelen Adatvédelmi tájékoztatást a VinOporto Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: VinOporto Kft., székhely: 1039 Budapest, Sarkadi Imre utca 4., továbbiakban: "SOS night") a www.sosnight.hu weboldal üzemeltetésével kapcsolatban a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: "Adatvédelmi törvény") foglalt adatvédelmi és adatbiztonsági feltételeknek és követelményeknek, így különösen az Adatvédelmi törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés céljából készítette és hozta nyilvánosságra.

SOS night a harmadik személyek (a továbbiakban: "Felhasználók") által önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli az alábbi adatkezelési és adatvédelmi elvek és feltételek alapján.

1. A kezelt személyes adatok köre

Az SOS night kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználók a www.sosnight.hu weboldalon történő regisztráció, illetve a weboldalon található on-line áruházból történő rendelés során önkéntesen, az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában bocsátottak az SOS night rendelkezésére, és amelyeknek az SOS night által történő kezeléséhez a személyes adatok jogosultja előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adta.

Regisztrációs adatok

A www,sosnight.hu oldalon végezhető online tevékenységek egy részét (pl. bejelentkezés) a felhasználó kizárólag sosnight.hu regisztrációval végezhet. Regisztráció nélkül bizonyos tevékenységekre, nincs lehetőség, de rendelés feladható, ebben az esetben az adatvédelmi tv. Hatálya alá nem tartozó módon, kizárólag a megrendelés teljesítése céljából kezeli az adatokat.

Az sosnight.hu regisztráció során az adatkezelő a Felhasználó vezeték és keresztnevét, e-mail címét, mobiltelefonszámát, szállítási címét, számlázási címét kezeli és tárolja. Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a Felhasználó kért-e e-mail hírlevelet

Hírlevél

Az SOS night rendszeresen hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a Felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A hírlevél szolgáltatásról való leiratkozást az SOS night biztosítja.

A honlapok látogatása során a www.sosnight.hu rögzítheti a felhasználó IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

SOS night a Felhasználók által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a leadott rendelések teljesítése, a Felhasználókkal folytatott személyes kapcsolattartás, valamint saját célú reklámanyagoknak, így különösen rendszeres hírleveleknek, ajánlatoknak a Felhasználók részére közvetlen megkeresés módszerével, így különösen e-mailben, vagy postai úton, esetlegesen telefonon, SMS, MMS útján történő küldésének céljából gyűjti és kezeli.

Az SOS night által végzett adatkezelés a Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásán és a Felhasználóknak az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapul.

3. Az adatkezelésre jogosultak és a kezelt adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre

Az adatkezelésre a Felhasználók hozzájárulása alapján az SOS night által végzett adatkezelési tevékenység során az alábbi természetes személyeknek van hozzáférése a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokhoz: az SOS night mindenkori üzemeltetetője és az SOS night mindenkori alkalmazotti köre.

4. Az adatkezelés módja

Az SOS night a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag saját rendszerében - így különösen a www.sosnight.hu weboldalhoz kapcsolódó adminfelületen, saját nyilvántartásában, illetve ezen nyilvántartásokból végzett rendszeres lementéseknek megfelelően CD/DVD-lemezen - tárolja és kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatásban meghatározott célból kezeli.

SOS night a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden ésszerű technikai és szervezési lépést és intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok biztonsága biztosított legyen, hogy az adatokhoz illetéktelen, az adatkezelésre nem jogosult és a 3. pontban nem nevesített személy ne férhessen hozzá, az adatokat jogosulatlanul ne változtassák meg, ne töröljék, az adatok nyilvánosságra ne kerülhessenek. Az adatkezelő mindent megtesz az adatok véletlen sérülés, vagy megsemmisülése ellen.

SOS night olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
SOS night a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
Az SOS night által kezelt adatok a 2. pontban rögzített adatkezelési céltól eltérő célú kezelésre, felhasználásra, illetve harmadik fél részére továbbításra és átadásra nem kerülnek, kivéve, ha ehhez az érintett Felhasználó előzetesen kifejezetten hozzájárult.

5. A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

SOS night által végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatosan az érintett Felhasználók az alábbi jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek az Adatvédelmi törvény alapján:

  • a Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (Avtv. 12. §, 13.§). Ebben az esetben az SOS night köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást. Az e-mail útján közölt tájékoztatás írásbelinek tekinthető. Az adott évben azonos területre vonatkozó első tájékoztatási kérelem esetén a tájékoztatás ingyenes. Az érintett kérheti, hogy – saját adatai vonatkozásában – betekinthessen a nyilvántartásba. Az SOS night regisztráltjai esetében ez a honlaphoz való hozzáféréssel és azon keresztül a Felhasználó saját adatrekordjának elérésével valósul meg, ahol ellenőrizheti saját adatait.
  • Az érintett számára biztosítani kell, hogy kezelt személyes adatairól az adatkezelő másolatot adjon ki. Az SOS night biztosítja, hogy a regisztrált Felhasználó a saját adatrekordját elérje, és azt kinyomtathassa.
  • a Felhasználó kérheti személyes adatai helyesbítését és törlését. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett Felhasználó azt kéri, ha a személyes adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintett Felhasználót értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
    A helyesbítést a Felhasználó önmaga elvégezheti az adatrekordjának módosításával.
    A Felhasználó által tett hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása esetén az SOS night a nyilatkozó Felhaszbáló nevét és minden egyéb személyes adatát a saját adatkezelési nyilvántartásából haladéktalanul törli, ezen személyes adatokat a továbbiakban nem kezeli.
  • a Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmező Felhasználót írásban tájékoztatni. Amennyiben az érintett Felhasználó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat.
  • a Felhasználó jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6. Az adatkezelés időtartama

SOS night a Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásán és a Felhasználóknak az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelést határozatlan ideig, a Felhasználók által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig végzi. Felhasználó adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri a Felhasználó azok törlését a nyilvántartásból.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: VinOporto Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1039 Budapest, Sarkadi Imre utca 4.
E-mail: info@italpincer.hu
Adószám: 22652636-2-41
Adatkezelési nyilvántartási azonosító:
Nyilvántartásba vételi szám:

Az SOS night jelen adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhető a www.sosnight.hu oldalon.

Az SOS night fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti Felhasználókat.

Amennyiben Felhasználónak olyan kérdése van, mely jelen tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük kérdésével forduljon az SOS night-hoz bizalommal, az info@italpincer.hu e-mail címen.


Alkoholos ital rendelés és azonnali ital házhozszállítás minden este 18:00-tól hajnali 04:00-ig !!!!! Alkoholos ital rendelés és azonnali ital házhozszállítás minden este 18:00-tól hajnali 04:00-ig !!!!!
Alkoholos ital rendelés és azonnali ital házhozszállítás minden este 18:00-tól hajnali 04:00-ig !!!!! Alkoholos ital rendelés és azonnali ital házhozszállítás minden este 18:00-tól hajnali 04:00-ig !!!!!
Partnerprogram